خـــــطـــــ مـــــمـــــتـــــد http://khate-momtad.mihanblog.com 2020-08-01T01:38:29+01:00 text/html 2014-02-03T23:42:12+01:00 khate-momtad.mihanblog.com علی اصغر سهرابی گونه شناسی مواجهه روحانیت با انقلاب اسلامی http://khate-momtad.mihanblog.com/post/37 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">از عناد تا بیعت</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">گونه شناسی مواجهه روحانیت با انقلاب اسلامی</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-left:0in;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">از زمانی که انقلاب اسلامی در حوزه متولد شد، واکنشها و موضع‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">گیریهای متنوعی را در پی داشت و مواجهات متنوعی را پدید آورد. با رصدی اجمالی و اندکی مسامحه، می‏توان گونه‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">های رفتاری روحانیت با انقلاب اسلامی را چنین برشمرد:</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right: .25in;margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">معاند و معارض </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">معارضه و تقابل، وصف مجموعه جریانهایی است که از ابتدای شکل‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">گیری نهضت، در قم و نجف فعال شده و در مقاطع مختلف انقلاب، به بهانه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏ها و شکلهای مختلف، بصورت مستقیم و غیرمستقیم، در روند انقلاب، خللها و مشکلاتی ایجاد کرده‏اند. از نظر این افراد، انقلاب اسلامی، بدعتی است که با هر نحو ممکن باید برچیده شود حتی با استمداد از دشمنان اسلام!<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>اینان ممکن است با بیگانگان، به مصالح مشترکی برسند و در مواردی با آنان مصالحه کنند ولی چنان با نظام اسلامی معارضه می‏کنند که گویا هیچ نقطه اشتراکی با آن ندارند. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">در سایه امنیت و عزتی که نظام اسلامی برای شیعه به ارمغان آورده، زندگی می‏کنند و از ظرفیتهایی که انقلاب اسلامی برای مبارزه با طاغوت ایجاد کرده است در جهت دشمنی با همین انقلاب و حکومت استفاده می‏کنند؛ چنان که گویا وظیفه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏ای مهمتر از تضعیف تنها حاکمیت شیعه در دنیا ندارند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">تحجر و قشری‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">گرایی و تاکید بی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏منطق بر ظواهر و شعائر، ویژگی دیگر این جریان است و معمولا اولین واکنش ایشان با کسی که هم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏نظرشان نباشد، از مجتهد و مومن و مسلم و کافر، رمی و لعن و تکفیر است.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-left:0in;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">حضرت امام خمینی، خون دلی که دست این جریان خورد، از هرکس دیگری، بیشتر بود. امام، در منشور روحانیت، این جریانها را با اوصاف بلیغی چون «افعی»، «مار خوش خط و خال»، «احمق» و «دشمن رسول اللَّه» توصیف کرده‏اند. (</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="AR-SA">صحیفه امام، ج‏21، ص: 278</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">)</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .25in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list: Ignore">2.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بی</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏تفاوت و بی‏</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خبر</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-left:0in;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">این افراد، انقلاب اسلامی را حاصل حرکت خودجوش یک مجتهد و شاگردانش می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏دانند که اساساً ربطی به حوزه و رسالت‏های آن ندارد. لذا با بی‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">تفاوتی و بی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏اعتنایی کامل نسبت به عصر انقلاب اسلامی و عالَم جدیدی که ساخته است، در دنیایی شبیه دوره سلجوقیان و غزنویان می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏زیند و فعالیت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏های طلبگی خود را سامان می‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">دهند. البته بخاطر اقتضائات عصر اطلاعات، فراوانی این دسته، در نسبت با موارد دیگر، کمتر است.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .25in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list: Ignore">3.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">بی</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏تعهد و منتقد</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-left:0in;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">این گروه، همواره در موضعِ گرفتن دست پیش هستند و بدون اینکه کمترین احساس وظیفه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏ای در قبال نارسایی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">ها و نیازهای حکومت اسلامی کنند، ذره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏بین به دست، همواره مشغول مذمت نظام اسلامی هستند. و از آنجا که همواره با ذره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏بین به مسائل نگریسته</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏اند، فاقد هرگونه قوه کلان‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">نگری و اولویت‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">سنجی هستند. لذا هرگز قادر به فهم این نکته نخواهند بود که مصلحت نفس وجود یک حکومت دینی ولو با اشکالات و نقصها، بسیار فراتر از حاکمیت طاغوت است.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-left:0in;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">قابل توجه آنکه ظاهراً تیغ تیز حق‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">طلبی و نهی از منکر این افراد فقط در سایه رأفت نظام اسلامی کار می‏کند؛ چرا که بنا بر اخبار موثق، از ایشان هیچگونه انتقادی نسبت به رژیم سفاک و فاسد ستمشاهی در تاریخ ثبت نگردیده است. </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .25in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list: Ignore">4.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مستقل مشترک المنافع</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-left:0in;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">گروه دیگری از حوزویان، اگرچه عنادی با انقلاب و حکومت اسلامی ندارند، اما حساب خود را از حکومت جدا کرده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏اند. از نظر این افراد، حوزه و نظام، دو جزیره مستقل‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">اند که در مواردی می‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">توانند با هم تعامل داشته باشند و خدماتی به یکدیگر ارائه کنند و هرکدام در راستای منافع و اهداف خود، از توانائی‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">های طرف مقابل، بهره‏مند گردد. لذا در مواجهه با نظام اسلامی، رویکردی کاملاً گزینشی دارند و بشدت از اینکه آخوند حکومتی لقب بگیرند و یا وزر و وبال نقص‏های حکومت دامن ایشان را بگیرد، فراری‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">اند.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-left:0in;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">ممشای این گروه، همان است که علما در طول تاریخ با سلاطین و حکام جور داشته</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏اند! و در واقع از نظر این افراد، قدرت و حاکمیت، تفصیل بردار نیست و حکم ارتباط با سلطان و ولی فقیه، یکسان است. </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .25in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list: Ignore">5.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">همراه کم</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏اثر </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-left:0in;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">این دسته، همدل و همراه با انقلاب اسلامی و اهداف آن هستند و در حدی که دغدغه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏ها و مشغولیت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏های عمومی و روزمره حوزوی اجازه دهد، خالصانه به یاری نظام اسلامی می‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">پردازند و چنین اقداماتی را مقدس و تکلیف شرعی می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏دانند و خصوصاً در مواقع حساس، همواره در صحنه حضور به هم می‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">رسانند.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-left:0in;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">غلبه رویکرد غیر حکومتی در فضای علمی حوزه و فقدان الگوی عملیاتی برای کمک و همراهی حداکثری روحانیت با نظام اسلامی، توفیق همراهی بیشتر را از این طیف گرفته و با وجود زمینه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏های مساعد فکری و عاطفی، اثر قابل ملاحظه‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">ای در رفع حوائج و مشکلات نظام اسلامی ندارند. فراوانی این طیف در حوزه، قابل ملاحظه است. </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-left:0in;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">6.&nbsp;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">انقلابی‏ سطحی </span></b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-left:0in;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">این گروه، عمیقاً به آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی باور دارند و تمام قد به دفاع از آن می‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">پردازند اما بدلیل بهره‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">مندی کم از اندوخته حوزوی، توان حل مسائل بنیادین و اساسی نهضت و نظام را ندارند. لذا عملاً در عرصه‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">های عمومی قادر به انجام وظیفه هستند. </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .25in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list: Ignore">7.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">انقلابی حوزوی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-left:0in;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">این گروه، در واقع کسانی هستند که بخوبی در سنت حوزوی رشد کرده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏اند و برخوردار از اصالت‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">های حوزوی هستند و در عین حال، بعد سیاسی دین و ضرورت تشکیل و اداره حکومت را عمیقاً فهم کرده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏اند؛ لذا تمام سرمایه حوزوی خود را به میدان یاری انقلاب اسلامی آورده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏اند. با ولی فقیه، عهد نصرت بسته</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏اند و ذیل ولایت او تمام شئون طلبگی خود را سامان می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏دهند. </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-left:0in;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">البته اگرچه حوزه، به نسبت دیگر طیفها، از چنین نیروهایی کمتر برخوردار است، اما تکاپوی نسل جوان حوزه‏ امروز، نشان می‏دهد در آینده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏ای نه‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">چندان دور، به گنجینه این سرمایه بی‏</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">بدیل و تاریخ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>‏ساز حوزه، بسیار افزوده خواهد شد و با مجاهدت این فرزندان انقلابی حوزه و رهبر، افقهای آرمانی نهضت امام خمینی (ره) یکی پس از دیگری فتح خواهد شد؛ ان ‏شاءألله.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="2049"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> text/html 2013-10-29T19:37:01+01:00 khate-momtad.mihanblog.com علی اصغر سهرابی کار جمعی در افق عرفان فقاهتی http://khate-momtad.mihanblog.com/post/35 <font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"> <font size="3">این یادداشت در شماره هفتم دوماهنامه خط منتشر شده<br></font></font><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center" align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center" align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">کار جمعی در افق عرفان فقاهتی</span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center" align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt" lang="FA">برداشتهایی از کتاب «شذرات المعارف» </span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center" align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt" lang="FA">اثر مرحوم آیت‏ الله العظمی شاه‏ آبادی</span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA"></span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">اهمیت کتاب شریف «شذرات المعارف»</span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">این کتاب، از دو حیث، بسیار قابل توجه است. اول به جهت مؤلف آن که عارفی است واصل و استادی است که در واقع، چارچوب شخصیتی امام راحل عظیم الشأن ما را در ابعاد عرفانی و سیاسی و اجتماعی، معماری کرده است. کسی که در بزرگی او، همین بس که گوهری بی‏بدیل چون حضرت امام را به بشریت تقدیم نمود. این کتاب از معدود نوشته‏ های موجود ایشان است و در عین اختصار، گوشه‏ هایی از عظمت علمی ایشان را نشان می‏دهد. </span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">حیث دوم شرافت و عظمت این کتاب، محتوای آن است. ویژگی شذرات، این است که یک عارف فقیه مبارز، با اتکاء به سرمایه شهود عرفانی، اجتهاد فقهی و یک عمر حضور فعال سیاسی و اجتماعی، به جامعه مسلمین نظر کرده و تلاش می‏کند ضمن آسیب‏ شناسی اجتماع مسلمانان، راهکاری برای تحقق غایات دین و شریعت در جامعه (مرام اسلام)، ارائه دهد. </span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">شذرات المعارف، تجربه‏ ای بسیار گرانبها از امتداد معارف عرفان فقاهتی در عرصه اجتماع و سیاست است و از لحاظ محتوا و روش، می‏تواند الگوی خوبی برای تدوین عرفان اجتماعی و الهیات کاربردی باشد.</span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">گزارشی از کتاب</span></b></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">شذرات، جمع شَذَره و به معنی تکه‏ های طلایی است که از سنگ معدن طلا بدست می‏ آید. نام دیگر شذرات المعارف، «مرام الاسلام» است که به زبان فارسی و به خامه عارف کامل مکمل آیت‏ الله العظمی شاه‏ آبادی نگاشته شده است. اولین بار، در سال 1325 هـ.ش یعنی سه سال قبل از ارتحال ایشان، منتشر گردیده است. این کتاب، در سال 1380 هـ.ش توسط بنیاد علوم و معارف اسلامی دانش‏ پژوهان تصحیح و به ضمیمه 3رساله دیگر از مؤلف، انتشار یافته است.</span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">کتاب حاضر، شامل 6 شذره است. که آنها را به لحاظ مضمون، می‏توان به دو بخش کلی تقسیم کرد. 4 شذره اول، در باب مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمین و دو شذره انتهایی به دو بحث معاد و فطرت اختصاص دارد.</span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">سیر کلی کتاب، بدین ترتیب است: جناب مؤلف در ابتدا «امراض مزمنه و مهلکه مملکت اسلام» را در چهار عنوان، بدین ترتیب برمی‏شمارد: </span><span style="font-size:12.0pt; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA;mso-no-proof: no" lang="AR-SA">غرور مسلمین به حقانیت خود؛ یأس از ظهور سعادت دینی و دنیوی که منجر به بی‌تفاوتی و مانع حرکت شده است؛ افتراق مسلمین؛ و نداشتن بیت‏المال برای گسترش اسلام.</span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:AR-SA;mso-no-proof:no" lang="AR-SA">آنگاه بر اساس حدیث شریف ثقلین، مرام (غایت و مقصود) اسلام را بر دو پایه «حفظ اختصاص حکومت مطلقه به قرآن مجید» و «حفظ اختصاص ولایت مطلقه به مقام مقدس حضرت حجت‌ بن الحسن (عج)» استوار می‏داند و سپس به طرح نکته کلیدی این کتاب می‏رسد که «نائل شدن به این دو مرام بزرگ، منوط به استحکام روابط مذهبی است»<a style="mso-endnote-id:edn1" href="#_edn1" name="_ednref1" title=""><span class="MsoEndnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-size: 12pt;">[i]</span></span></span></span></a></span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">سپس دو اصل و 14 فرع را که در واقع راهکارهای ایشان برای استحکام روابط مذهبی است، برمی‏شمارند که توضیح آن در بخش بعدی این نوشتار، خواهد آمد.</span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">بحث بعدی ایشان، بیان بعد سیاسی دین و شرح این نکته است که اسلام، دین سیاسی است. آنگاه به تشریح دو تدبیر «عِدّه» و «عُدّه» می‏پردازند که به نظر ایشان «اعظم سیاسات برای نیل به مقاصد عالیه» هستند. در ادامه، اخوت و ارکان آن، ذیل سیاست «عِدّه» و اصول معاونات، وظایف 30گانه مسلمان نسبت به برادر دینی، و قائمه وفاق و درجات هفتگانه آن، از مباحثی است که ذیل سیاست «عِدّه» بحث شده‏اند که علاقمندان برای آگاهی از تفصیلات آن می‏توانند به متن کتاب مراجعه نمایند.</span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">برداشتهایی از کتاب</span></b></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">شذرات المعارف، مباحث متنوعی از معارف اخلاقی، عرفانی، اجتماعی و سیاسی را در بر دارد و از منظرهای مختلف می‏توان از شذرات آن بهره برد. این نوشتار، بنا دارد از منظر کار جمعی به کتاب رجوع کند و مطالب مرتبط با این مسئله را از گنجینه پرگهر آن، استخراج نماید.</span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">الف: مبانی کار جمعی</span></b></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.25in; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo1"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><span style="mso-fareast-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">سلوک در جمع</span></b></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">مرحوم شاه‏ آبادی، راه رسیدن به مقصود و غایت دین را استحکام روابط مذهبی می‏دانند. بر این اساس، بدون شکل دادن جمعهای مستحکم و منسجم و سامان دادن یک سلوک جمعی، هرگز به مرام دین که به تعبیر ایشان </span><span style="font-size:12.0pt;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA;mso-no-proof:no" lang="AR-SA">«حفظ اختصاص حکومت مطلقه به قرآن مجید» و «حفظ اختصاص ولایت مطلقه به مقام مقدس حضرت حجت‌ بن الحسن (عج)» است، نمی‏توان رسید: «نائل شدن به این دو مرام بزرگ، منوط به استحکام روابط مذهبی است»<a style="mso-endnote-id:edn2" href="#_edn2" name="_ednref2" title=""><span class="MsoEndnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-size: 12pt;">[ii]</span></span></span></span></a></span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.25in; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo1"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><span style="mso-fareast-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt" lang="FA">کار جمعی و هویت جمعی</span></b></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">هویت جمعی مؤمنان، با ابتناء بر </span><span style="font-size:12.0pt;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA;mso-no-proof:no" lang="AR-SA">روابط مذهبی </span><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">شکل می‏گیرد که شامل دو رابطه طولی و عرضی است. رابطه طولی، به مفاد آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ لاتَفَرَّقُوا»<a style="mso-endnote-id:edn3" href="#_edn3" name="_ednref3" title=""><span class="MsoEndnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-size: 14pt;">[iii]</span></span></span></span></a> بین مسلمین و مقام نبوت و ولایت شکل می‏گیرد که «خیط<a style="mso-endnote-id:edn4" href="#_edn4" name="_ednref4" title=""><span class="MsoEndnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-size: 14pt;">[iv]</span></span></span></span></a> نبوت و ولایت» نام دارد و رابطه عرضی، همان اجتماعات مذهبی است که برای ارتباط و دوستی متدینین شکل می‏گیرد و ایشان از آن به عنوان «خیط اخوت» یاد می‏کنند.</span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">لذا اگر بخواهیم ماهیت جامعه اسلامی را از منظر آیت‏ الله العظمی شاه‏آبادی تحلیل کنیم، خواهیم گفت از نظر ایشان، جامعه اسلامی، حاصل مجموعه روابطی است که مومنان با ولی خدا و مابین خود دارند. لذا جمع مؤمنان، یکی از ارکان هویت جمعی و ایمانی ایشان خواهد بود. ایشان در ادامه می‏ افزایند که بواسطه این دو پیوند است که مؤمنان، می‏توانند لباس تقوا را تحصیل کنند و در زمره جندالله محسوب شوند و لشکر کفر و نفاق و فساد را قلع و قمع نمایند.<a style="mso-endnote-id:edn5" href="#_edn5" name="_ednref5" title=""><span class="MsoEndnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-size: 14pt;">[v]</span></span></span></span></a></span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">ایشان در جایی دیگر، این دو پیوند طولی و عرضی را به تار و پود پارچه تشبیه می‏کنند و بیان می‏فرمایند که رشته‏ های طولی، به تنهایی کارگشا نیستند. لذا: «اخوت از احکام سیاسیة الهیه است برای اجراء مقاصد الهیه»<a style="mso-endnote-id:edn6" href="#_edn6" name="_ednref6" title=""><span class="MsoEndnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-size: 14pt;">[vi]</span></span></span></span></a></span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.25in; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo1"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><span style="mso-fareast-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="mso-list:Ignore">3.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt" lang="FA">مرض افتراق:</span></b><b><span dir="LTR"></span></b></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">برخی افراد، به لحاظ شخصیتی نمی‏توانند کار جمعی کنند. در هر جمعی هم که وارد شوند یا آن را منحل کرده و یا خود از آن خارج می‏شوند. از بیان مرحوم آیت‏ الله شاه‏ آبادی، چنین برمی‏آید که این ویژگی، مرضی مزمن و مهلک است. چرا که ایشان، افتراق را از جمله اسباب چهارگانه بیماریهای جامعه مسلمین دانسته‏ اند.<a style="mso-endnote-id:edn7" href="#_edn7" name="_ednref7" title=""><span class="MsoEndnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-size: 14pt;">[vii]</span></span></span></span></a> نیز در جایی دیگر، حفظ خُلّت و مودت را نشانه شجاعت، قوت نفس و کمال روح دانسته و إعراض را کاشف از ضعف نفس، خفت و جبانت معرفی می‏کنند.<a style="mso-endnote-id:edn8" href="#_edn8" name="_ednref8" title=""><span class="MsoEndnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-size: 14pt;">[viii]</span></span></span></span></a></span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.25in; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo1"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><span style="mso-fareast-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="mso-list:Ignore">4.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt" lang="FA">مبنای شکل‏ دهنده به جمع</span></b><b><span dir="LTR"></span></b></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">جمع را اشتراکات افراد آن می‏سازد. اما اینکه چه عامل مشترکی را محور سازنده جمع بدانیم، مورد اختلاف است. آیا عامل سازنده جمع، رفتار مشترک است؟ یا عقیده مشترک؟ و یا آرمان مشترک؟ و یا انگیزه مشترک؟ و یا ...</span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">از کلمات حضرت آیت‏الله شاه‏آبادی برمی‏آید که ایشان، عامل شکل‏گیری یک جمع را محبت و ارتباط قلبی می‏دانند. به دیگر عبارت، وقتی یک جمع ایمانی شکل می‏گیرد که میان افراد، روابط محبتی برقرار شود: «اخوت، به حسب حقیقت، الفت قلوب و ارتباط دلهای مؤمنین است به یکدیگر»<a style="mso-endnote-id:edn9" href="#_edn9" name="_ednref9" title=""><span class="MsoEndnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-size: 14pt;">[ix]</span></span></span></span></a> شاهد ایشان در این مبنا، آیه شریفه «فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوانا»<a style="mso-endnote-id:edn10" href="#_edn10" name="_ednref10" title=""><span class="MsoEndnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-size: 14pt;">[x]</span></span></span></span></a></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">لذا یک جمع در مسیر شکل‏ گیری خود، باید به جای اولویت دادن به بینشها و حتی اهداف مشترک، به انگیزه‏ های مشترک و ایجاد و تشدید روابط حبی میان افراد خود توجه کند. چرا که تمرکز بر بینشها و آرمانها، می‏تواند دلها را از هم دور کند و ظرفیت زیادی برای ایجاد واگرایی دارد. اما وقتی یک جمع هم‏دل شدند و اخوت در میان آنها پدید آمد، اولاً به خاطر اختلاف نظرها، جمع را ترک نمی‏کنند وثانیاً انگیزه‏ ها و تمایلات مشترک، خود، بینش‏ ساز و انسجام‏ بخش و آرمان‏زا هستند و ثالثاً حداقل، در مرور زمان، محبت، اهداف و بینشها را به هم نزدیک می‏کند. </span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">ایشان در فرازی دیگر، بیان می‏فرمایند که «عدد اگرچه فوق حد نهایت بوده باشد ولی مادامی که مرتبط نشوند به خیط اخوت، در حکم غیریت و مباینت است»<a style="mso-endnote-id:edn11" href="#_edn11" name="_ednref11" title=""><span class="MsoEndnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-size: 14pt;">[xi]</span></span></span></span></a> و در ادامه، افراد را به دانه‏ های تسبیح تشبیه می‏کنند که تا بواسطه نخی به هم متصل نشوند، حرکت هیچکدام باعث حرکت دیگری نمی‏شود. این نخ، همان خیط اخوت است که از جنس تمایل و محبت می‏باشد.</span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">ب: مسائل کار جمعی</span></b></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.25in; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><span style="mso-fareast-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">لزوم کار جبهه‏ ای و شبکه‏ ای:</span></b></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">گسترش فرهنگ کار جمعی، و شکل‏ گیری جمعها و گروههای متعدد، به تنهایی کارساز نیست و اگر این گروهها «مختلفة المسالک» بوده و به سمت وحدت پیش نروند، مرتبه‏ ای دیگر از واگرایی و تشتت و تفرقه بروز خواهد کرد و خود باعث ضعف و اختلال خواهد بود. لذا باید به موازات توسعه کارهای جمعی، به گسترش فرهنگ کارهای جبهه‏ وار و شبکه‏ ای میان جمع‏های هم‏سو نیز روی بیاوریم. خصوصاً که حجاب خودمحوری جمعی، ضخیم‏تر از حجاب خودمحوری فردی است: «اجتماعات مختلفة المسالک، موجب ضعف و اختلال است فضلاً عن الانفراد»<a style="mso-endnote-id:edn12" href="#_edn12" name="_ednref12" title=""><span class="MsoEndnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-size: 14pt;">[xii]</span></span></span></span></a></span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.25in; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><span style="mso-fareast-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt" lang="FA">نیرومحوری بجای تشکیلات‏ محوری</span></b></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">یکی از مسائل جاری در تشکلها و جمعهای دینی، تحیّر در اولویت دادن به افراد یا تشکیلات و امکانات است. مثلاً در بدو تأسیس یک جمع، برخی بیشتر به ساختار و اساسنامه و امکانات توجه می‏کنند و دسته‏ ای دیگر، این مسائل را به حاشیه رانده و تمرکز اولیه خود را بر انسجام و تشکل یافتن نیروی انسانی قرار می‏دهند. این مسئله در اثناء فعالیت جمعی نیز به انحاء مختلف، بروز می‏کند. </span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">به نظر مرحوم آیت‏ الله شاه‏ آبادی، برای رسیدن به مرام اسلام، سیاست «عِدّه» یعنی نیروی انسانی بر «عُدّه» یعنی امکانات و تجهیزات، تقدم دارد.<a style="mso-endnote-id:edn13" href="#_edn13" name="_ednref13" title=""><span class="MsoEndnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-size: 14pt;">[xiii]</span></span></span></span></a> البته ایشان در صورتی که یک فرد می‏خواهد عِدّه و عُدّه‏ای فراهم کند، ‏امکانات را برای جلب همراهی نیروی انسانی، ضروری می‏دانند و سیاست عُدّه را مقدم می‏شمارند.</span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.25in; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><span style="mso-fareast-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="mso-list:Ignore">3.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt" lang="FA">راه حفظ جمع </span></b><b><span dir="LTR"></span></b></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">مرحوم شاه‏ آبادی، حفظ جمع و بنای اخوت را مشکلتر از احداث آن می‏دانند. چرا که ممکن است رفتار افراد، اسائه ای در پی داشته و دلها را از هم دور کند. راهکار پیشنهادی ایشان این است که «اگر از برادر خود امری که به نظر، مخالف اخوت و رفاقت است دیده شود، یا باید محمل صحیحی به نظر آورد یا حمل بر خطا و غفلت نماید. اگر نه، اغماض کند نه اعراض»<a style="mso-endnote-id:edn14" href="#_edn14" name="_ednref14" title=""><span class="MsoEndnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-size: 14pt;">[xiv]</span></span></span></span></a> به نظر ایشان، کسانی که اهل کار جمعی هستند، باید مظهر اسم ودود خداوند و متخلق بدان باشند.</span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">در باب مسائل و ضوابط کار جمعی، نکات فراوان دیگری در متن کتاب، خصوصاً در فروع 14گانه‏ای که برای استحکام روابط مذهبی ذکر کرده‏ اند<a style="mso-endnote-id:edn15" href="#_edn15" name="_ednref15" title=""><span class="MsoEndnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-size: 14pt;">[xv]</span></span></span></span></a> وجود دارد که پرداختن به آنها، مجال وسیع‏تری می‏طلبد. </span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">*</span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt" lang="FA">در پایان لازم به ذکر است که شذرات این کتاب، قطعاً بسیار فراتر از حد فهم نگارنده بوده و شاید در مواردی، استنتاجات غیرصائبی صورت پذیرفته و انتسابات ناحقی به مرحوم آیت‏ الله شاه‏ آبادی داده شده باشد. اما امید است که این نوشتار، حداقل توانسته باشد توجه خوانندگان محترم را نسبت به این کتاب شریف، جلب نماید.</span></font></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div style="mso-element:endnote-list"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2012-04-15T13:38:09+01:00 khate-momtad.mihanblog.com علی اصغر سهرابی خودشناسی تاریخی http://khate-momtad.mihanblog.com/post/32 <p dir="RTL" style="text-align: right; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">این یادداشت در شماره 22 ماهنامه زمانه منتشر شده است</span><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA"><br></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA"><br></span></b></p><p dir="RTL" style="text-align: center; " align="center"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">خودشناسی تاریخی<br></span></b></p><p dir="RTL" style="text-align: center; " align="center"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">رهیافتی در شناخت انسان انقلاب اسلامی</span></b></p> <p dir="RTL" style="margin: 0cm 14.2pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">1. یکی از رهیافت‏های انسان در شناخت مفاهیم و پدیده‏های عالم، شناخت به اضداد است؛ «الأشیاء إنما تُعرَف‏ بأضدادها، و </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;2 Badr&quot;; " lang="FA">علامة</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA"> معرفتها، التمیّز بینها و بین معارضتها و مخالفاتها»؛</span><sup><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA"> </span></sup><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">یعنی اشیا با اضدادشان شناخته می‏شوند و علامت شناخت صحیح، یافتن تمایزات روشن با اشیای معارض و مخالف آنهاست.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">به نظر می‏رسد این روش، برای ترسیم مختصات انسان انقلاب اسلامی نیز مناسب باشد. اما آنچه بسیار مهم است و می‏تواند در یافتن مختصات انسان انقلاب اسلامی مؤثر باشد این است که انسان انقلاب اسلامی را باید در مقابل چه انسانی در نظر بگیریم و به بررسی تمایزات آنها بنشینیم؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0cm 14.2pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">2. به دلیل تقابل و تضادی که میان تفکر انقلاب اسلامی و تفکر غربی وجود دارد، معمولاً مطالعات بازشناختی دینی و انقلابی اندیشمندان ما، با بررسی تمایزات ما با غرب انجام می‌شود و تقریری که از هویت و کیستی امروزمان بیان ‌می‌گردد، در واقع حاشیه ‏ای انتقادی به ماهیت تمدن و انسان غربی است. بنابراین در فضای فکری معاصر، شناخت ما از خودمان، در تقابل و تمایز با غرب شکل گرفته است.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">این رویکرد، البته نتایج خاص خود را دارد و این نوشتار، درصدد انتقاد بدان نیست، اما آنچه باید در نظر گرفته شود این است که چنین تقریری از انسان انقلاب اسلامی، بیشتر مصرف خارجی دارد و می‏تواند ویژگی‌های انسان انقلاب اسلامی را به انسان غربی نشان دهد. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">به نظر می‏رسد انسان انقلاب اسلامی و انسان غربی، در دو سر یک طیف قرار دارند و اگر برای بازشناسی انسان انقلاب اسلامی، روی تضادها و تمایزات او با انسان غربی تمرکز و بسنده کنیم، مرتبت او را تنزل داده‏ ایم و به برخی ابعاد متعالی او دست نخواهیم یافت. </span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0cm 14.2pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">3. انسان انقلاب اسلامی، در متن یک نهضت تاریخی قرار دارد و مرحله به مرحله، در این مسیر به سوی تكامل پیش می‏رود. پس بسته به اقتضائات هر مرحله، ممکن است مختصات او تغییر کند و ویژگی‏هایی در او بارز‏تر گردد و نگرش‏ها و رفتارهای خاصی را باعث شود. پس برای حرکت مستمر در این مسیر، همواره باید تعریف دقیقی از خود بیان كند و تمایز خود را با وضعیت و شرایط قبلی بداند تا بتواند متناسب با مرحلة جدید، خود را بازشناسی نماید و رفتارهای خود را سامان دهد. اگر این تحول و ارتقای تاریخی، که لازمة همراهی با نهضت تاریخی شیعه است در وجود انسان انقلاب اسلامی اتفاق نیفتد، او از ادامة مسیر باز خواهد ماند.</span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0cm 14.2pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">4. اگر می‏خواهیم انسان انقلاب اسلامی را تعریف کنیم، باید او را با خودش در موقف تاریخی قبلی او بسنجیم. انسان انقلاب اسلامی در موقف قبلی خود، مؤمن معتقد و مبارزی بوده که برای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش می‏کرد. اما ویژگی تاریخی امروز او این است که در سایة حکومت ولایی زندگی می‏کند و در حال تدارک یک جهش تاریخی دیگر به سوی تحقق تمدن نوین اسلامی است. به نظر می‏رسد با تمرکز بر این وجه تمایز، می‏توانیم ابعاد خاصی از هویت انسان انقلاب اسلامی را کشف کنیم.</span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0cm 14.2pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">5. انسان انقلاب اسلامی، افزون بر اندوختة تاریخی خود در معارف و مناهج، با حقیقت دیگری مواجه است و آن، تغییر مقیاس زندگی و وظایف ایمانی از جمع مؤمنان به جامعة دینی است. اگر این حقیقت به خوبی فهم شود و وجود او را دربرگیرد، قطعاً انگیزه‏ ها، بینش‏ها و رفتارهای جدیدی را رقم خواهد زد. اگر مؤمن معتقد و مبارزِ پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، حقیقت این تغییر را درک نکند، نخواهد توانست در تراز انقلاب اسلامی قرار گیرد و به شدت در معرض زاویه‏ گرفتن از نهضت تاریخی شیعه خواهد بود.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">برای روشن شدن بحث، به این مثال توجه فرمایید: همة ما این بحث مشهور را قبول داریم که حکومت، مقدمه و وسیله ‏ای برای حاکمیت دین و اخلاق است و اگر حاکم اسلامی، هدف را فدای وسیله نماید و اخلاق را در پای قدرت ذبح كند، حکومت دینی به انحراف بزرگی کشیده خواهد شد و آن حاکم از صلاحیت می ‏افتد. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">اما مهم آن است که وقتی حاکمیت دینی شکل می‌گیرد و دین عهده دار ادارة حکومت می‌شود، برخی از مصالح تغییر می‌كند یا نظام اولویت‏های قبلی، به‏ هم می‌خورد و شرایط جدیدی شکل می‏گیرد. در این فرض، نظام اخلاقی جدیدی شکل خواهد گرفت. همچنان که قواعد فقه فردی نیز به فقه حکومتی ارتقا پیدا می‏کند. پس نمی‏توان با فهمی فردی از اصول اخلاقی، اخلاق حاکم اسلامی را ارزیابی كرد. باید با او هم‏ افق شد و مسائل و مصالح را از منظر او دید. کسی که نتواند قواعد فقه و اخلاق حکومتی را درک کند، قطعاً به تضادهایی دچار خواهد شد و معلوم نیست چه موضعی در مقابل ولی زمان خود بگیرد؛ برای مثال ممکن است ولیّ زمان، در شرایط اضطرار، برای حفظ نظام، که از واجب‌ ترین واجبات است، حکمی صادر کند که با اصول اخلاق در فضای فردی، هم‏خوان نباشد. پس آنها که اقتضائات حاکمیت را نفهمیده‏ اند، حکم به قدرت‏ طلبی و فداشدن اخلاق در پای قدرت خواهند کرد. اما اگر حفظ نظام، از اهم واجبات<a href="#_edn1" name="_ednref1" title=""><span><span dir="LTR"><span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; ">[1]</span></span></span></span></a> است، تلاش برای حفظ آن، و حتی در شرایط خیلی خاص، حلال شمردن برخی محرمات و تعطیل برخی واجبات، نمی‏تواند قدرت ‏طلبی و فداکردن دین و اخلاق برای حفظ قدرت شمرده شود. </span></p> <p dir="RTL"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></b><br clear="all"> </p><div><hr size="1" width="33%" align="right"> <div id="edn1"> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><a href="#_ednref1" name="_edn1" title=""><span dir="LTR"><span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">[1]</span></span></span></a>. «مسئلة حفظ نظام جمهورى اسلامى در این عصر و با وضعى كه در دنیا مشاهده مى‏شود و با این نشانه‏ گیری‌هایى كه از چپ و راست و دور و نزدیك نسبت به این مولود شریف مى‏شود، از اهمّ واجبات عقلى و شرعى است كه هیچ چیز به آن مزاحمت نمى‏كند». صحیفة امام، ج ‏19، ص 153.</font></p> <p dir="RTL" style="margin: 0cm 0.2pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> </div> </div> text/html 2012-04-09T11:31:52+01:00 khate-momtad.mihanblog.com علی اصغر سهرابی بازی http://khate-momtad.mihanblog.com/post/30 <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">در بازی، همه چیز غیرواقعی و قراردادی است؛ مجموعه ای از توافقات و پیش فرضها، فضای خاصی را شکل می دهند و بدین ترتیب، بازی شروع می شود. هیچ چیز هم ثبات و دوام ندارد و همه شخصیت ها و جایگاهها و روابط و نسبت ها، مجازی اند. ممکن است در یک بازی، بارها و بارها جایگاهها و قرارها تغییر کند و بعضی ها حذف و یا اضافه شوند. وقتی هم بازی تمام شد، همه چیز جمع می شود و بازیگران به دنیای واقعی برمی‏گردند؛</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA"> به دنیایی که همه چیز واقعی است. همه واقعاً خودشان هستند و جایگاهها و روابط، عینی و حقیقی است. به دنیایی که همه چیز مستقر و شکل‏ گرفته است و براحتی نمی ‏توان مثل بازی، نسبت ها و وضعیت ها را به هم ریخت. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">*</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">إِنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْو</span></p> text/html 2012-03-04T17:44:11+01:00 khate-momtad.mihanblog.com علی اصغر سهرابی طغیان http://khate-momtad.mihanblog.com/post/29 <p dir="RTL" style="margin: 0cm 22.45pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 17pt; ">&nbsp;</span> <br><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">&nbsp;روبروی ضریح ایستاده بود و مثل ابر بهاری اشک می‏ریخت. شاید تازه بیست سال را رد کرده بود. ایرانی نبود. از ساک نوی خارجی‏ اش حدس زدم تازه آمده ایران. با خودم گفتم شاید برای تحصیل آمده ولی قبولش نکرده‏ اند. کسی را هم ندارد که کارش را درست کند. </span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0cm 22.45pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">گریه، شدید و شدیدتر می‏شد. شبیه آدمهای مضطر بود. به حضرت معصومه پناه آورده بود.</span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0cm 22.45pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="AR-SA">یاد روزهایی افتادم که تازه به قم آمده بودم. مشکلات زیاد بود و گاه گاهی فرصت چنین مناجاتهایی حاصل می‏شد. اما دیگر چند سالی از آن روزها گذشته. در قم، جای پایی پیدا کرده‏ ام. کلی دوست و آشنا دارم. خانه دارم. ماشین خریده‏ ام. حتی بیمه تکمیلی هم دارم.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 22.45pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="AR-SA"> این روزها هر مشکلی پیش بیاید، قابل حل است. </span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0cm 22.45pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="AR-SA">این روزها، کمتر مضطر حضرت معصومه می‏شوم.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 22.45pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="AR-SA">*<br></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 22.45pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="AR-SA">كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى‏ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى‏ <br></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 22.45pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="AR-SA"><font size="1">(سوره علق - آیه 6 و 7)</font><br></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0cm 22.45pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA"><br></span></p> text/html 2012-01-12T16:02:09+01:00 khate-momtad.mihanblog.com علی اصغر سهرابی پاسخ به یک طلبه اساسا ضد انقلاب http://khate-momtad.mihanblog.com/post/28 <font size="2"><b style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">این پیام را ظاهرا یکی از طلاب به وبلاگ نشریه «خط» فرستاده. حتما متن و جواب آن را بخوانید</b></font><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">«سلام. خسته نباشید.</font></p><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">من که اساسا ضدانقلاب هستم و موضوعا خارج از موضوع بحث شما و انتظارات آقایان، ولی فکر میکنم حق دارم از شما سوال بپرسم با توجه به انبوه ادعایتان در تعهد به آقای خامنه ای؛ به عنوان یک نشریه و با داشتن یک مرکز و انتساب به مدیریت و اتصال به بودجه، چه توجیهی دارید برای اینکه یک ویژه نامه ی ساده را با دوماه تاخیر درآورده اید و در طی دوسال، کلا چهار شماره«دوماه نامه» چاپ کرده اید؟؟ احساس حیف و میل بهتان دست نمیدهد؟ احساس انفعال؟ احساس بی کفایتی؟</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">یک جوال دوز هم نه، یک سر سنجاق قفلی هم گاهی به خودتان بزنید. به جای این همه روضه خواندن از انفعال و تنبلی حوزه و گیر دادن به بزرگان و کوچکان حوزه. ما که ادعایی نداریم، اصلش قبول نداریم این حرفها را که بخواهیم بهشان متعهد شویم، شما که ادعا دارید و خودتان را صاحب حوزه میدانید و بودجه هم دارید، چه کرده اید؟...»</font></p><p style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(204, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><b>پاسخ خط</b></font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">علیکم السلام</span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ضمن تشکر از احساس مسئولیت و تذکری که داده اید، با توجه به اینکه خود را «طلبه» معرفی کرده اید، چند نکته عرض می شود: <br></span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span><span></span></span></span><span style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">1. خانه طلاب جوان، یک تشکل مستقل طلبگی است و به هیچ نهاد حوزوی و غیر حوزوی وابسته نیست. انتساب به مدیریت و... نسبت نادرستی است. </span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>2.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">«با توجه به انبوه ادعای» مان و انبوه کارهای علمی و طلبگی و... بیش از این از دستمان بر نمی آید. خصوصا که باید بار کسانی که «اساسا ضد انقلاب» هستند را هم بکشیم. در حوزه ای که می توان طلبه بود و پای معارف دین نشست و «اساسا ضد انقلاب» بود، حالا حالا ها کار داریم.</span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>3.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">ما خود را مبرا از «انفعال» و «بی کفایتی» و ... نمی دانیم. بالاخره وارد میدان شدن و کار کردن، احتمال خطا هم دارد. امیدوارم «در تعهد به آقای خامنه ای»، کم نگذاشته باشیم.</span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>4.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">اگر اندک تجربه ای در تولید یک نشریه داشتید، متوجه می شدید انتشار یک «ویژه نامه ساده» چقدر کار دارد.</span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>5.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">توجیه ما برای این تاخیر این است که بابت همین چند تا کاغذپاره، تا زمان نوشتن این متن، نزدیک به 30 میلیون تومان بدهکار هستیم که 20 میلیون آن را با چک شخصی قرض گرفته ایم و ما بقی را هم بابت زحمات طراح و تحریریه و ... به صغیر و کبیر بدهکاریم.</span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>6.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">ما ادعای «صاحب حوزه» بودن نداریم. اگر اندکی در حوزه بچرخید، بوضوح مدعیان آن را خواهید شناخت.</span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>7.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">ما هرگز در نشریه، بنا بر «گیر دادن به بزرگان و کوچکان حوزه» نداشته ایم. و «روضه خواندن از انفعال و تنبلی حوزه» کار ما نیست. ما نگرش ها و فرهنگ های حاکم را نقد کرده ایم و هرگز با هر چیزی که پادگان تربیت سربازان امام عصر (عج) را ناکارآمد کند، سر سازگاری نداریم. </span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>8.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">یاد سرمقاله شماره 3 خط افتادم. آنجا به حال امثال شما که «اساسا ضد انقلاب» هستید، غبطه خورده بودم: «خوش به حال آنها که نمی ­فهمند چقدر به آقا نیاز دارند؛ چقدر راحت ­اند آنهایی که برای خدمت به اسلام، می­ توانند تن به راهی غیر از راه رهبری بدهند؛ خوشا آنان که هرچه در متن و حاشیه غور می ­کنند، به امام زمان نزدیک ­تر می­شوند! خوشا آنان­که لزومی در اطاعت از ولی ­امر نمی ­بینند؛ خوشا آنان که از مبانی علمی­ شان در ولایت فقیه، حداکثر رئیس تأمین اجتماعی و کمیته امداد و بهزیستی درمی ­آید؛ خوش به حال آنان­</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">که دغدغه­ های آقا، فکرشان را مشغول نمی­ کند؛ خوشا آنان که سفر آقا، روال منظم زندگی آنها را به ­هم نمی­ ریزد؛ خوشا آنان که دائم در نمازند»</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><br></font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </p> text/html 2012-01-05T14:02:08+01:00 khate-momtad.mihanblog.com علی اصغر سهرابی حوزه و آرمان های دانشجویی http://khate-momtad.mihanblog.com/post/27 <p dir="RTL" style="text-align: right;"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA"><span style="color: rgb(51, 102, 255);">(این یادداشت در شماره دی ماه ماهنامه زمانه منتشر شد)</span><br></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA"><br></span></b></p><p dir="RTL" style="text-align: center; " align="center"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">تحلیلی از عوامل افزایش اقبال دانشجویان به تحصیل در حوزه</span></b></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">انسان در دوران جوانی و در کشاکش انتخاب‌ های مهم این دوران، در تکاپوی یافتن خویش است. بنابراین وارد عرصه‏ هایی می‏شود و خود و آن عرصه را می‏ آزماید و چه‏ بسا درمی‏ یابد که باید بازگردد و مسیر دیگری برگزیند.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">چنین اتفاقی به طور طبیعی در رویش‌ها و ریزش‌های حوزوی و دانشگاهی هم مشاهده می‌شود. بسیار دیده شده است که جوانانی، ابتدا دانشگاه را برای تحصیل انتخاب می‏کنند و پس از مدتی، از تحصیل در آن نهاد منصرف می‌شوند و به سلک حوزویان درمی‏ آیند. البته عکس این مسئله هم صادق است.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">اگر به صحنۀ نقل و انتقالات میان حوزه و دانشگاه بنگریم، با پدیدۀ چشمگیری رو به‌ رو می‏شویم و آن، اقبال روزافزون دانشجویان به تحصیل در حوزه‏ های علمیه است؛ پدیده‏ ای که شاید بتوان ادعا کرد مولود یک دهۀ اخیر است و تحلیل‌هایی عمیق‏تر و فراتر از آنچه در ابتدای کلام آمد را می‏طلبد. در این نوشتار، به دنبال یافتن مجموعه عوامل و زمینه‏ هایی هستیم که این مسئله را پدید آورده‏ اند. به راستی روزگار ما چه ویژگی‏های خاصی دارد که به این جریان، دامن زده است؟ </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span><b><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">1. گسترش نگرش‌های تمدنی</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">به برکت نگاه تمدنی امام خمینی(ره) و امتداد و پی‏گیری آن توسط مقام معظم رهبری، امروز گفتمان بازتولید تمدن باشکوه اسلامی در میان جامعۀ نخبگان حوزه و دانشگاه، به دغدغه‏ ای جدی تبدیل شده است. با توجه به جایگاه بی‏ مانند حوزه در فرآیند شکل‏ گیری تمدن اسلامی، دانشجویانی که دل در گرو این آرمان دارند، به طور طبیعی به برقراری ارتباطات نزدیک‌تری با حوزه تمایل پیدا کرده‏ اند و از این رهگذر، زمینۀ جذب بعضی از آنها به حوزه‏ های علمیه فراهم گردیده است. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span><b><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">2. بسط انقلاب اسلامی و نیاز به حوزه</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">نهضت تاریخ‏ ساز امام(ره)، مسیر رشد و توسعۀ خود را با سرعت می‏ پیماید و نو به‏ نو، عرصه‏ های جدیدی را در داخل و خارج کشور می‏ گشاید و پیش می‏رود و نیازهای جدیدی را ایجاد می‏کند. در این ماجرا، نگاه دانشجویان آرمان‏خواه و انقلابی، که عرصه را رصد می‏کنند، خواه‏ نا‏خواه باز به سوی حوزه جلب می‏شود و آنها به‏ روشنی درمی‏ یابند که جنس این نیازها به‏ گونه‏ ای است که پاسخ به آنها، در عمیق‏ترین لایه‏ ها، فقط از عهدۀ حوزویان برمی‏ آید. در این اوضاع نیز باز دانشجوی متدین و انقلابی، براساس دغدغه‏ های آرمانی خود، درمی‏ یابد که جایگاه پی‏گیری این نیازها و برآوردن آنها، در وهلۀ نخست، حوزۀ علمیه است. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">به راستی بسط نظری و عملی اندیشه‏ های پیشرو امام خمینی، تولید علوم انسانی اسلامی، رهبری و مهندسی فرهنگی جامعۀ امروز، تبلیغ عالمانۀ اسلام امام(ره) در جهان، و ضرورت‏هایی از این دست، غیر از حوزه، در کجا پاسخی درخور خواهند یافت؟</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-variant: small-caps; ">&nbsp;</span><b><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">3. کشف شخصیت حضرت امام(ره) و فهم آرمان‌های ایشان</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">روزگار ما، در مسیر تکاملی خود، کم‏ کم ظرفیت و آمادگی فهم ابعاد وجودی امام خمینی(ره) و آرمان‌های بلند ایشان را پیدا می‏کند و جامعۀ نخبگان ما، آرام آرام به درجۀ درک کیستی این حکیم و فقیه جامعه‏ پرداز و تاریخ‏ ساز نزدیک می‏شود. همچنین، حوادث زمانه و کارگشایی نگرش ایشان در مشکلات امروز و بلندای آرمان‌های توحیدی ایشان، از جمله مسائلی است که کم‌ کم در حال کشف‌ شدن است. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">جذابیت شخصیت ایشان برای جوانان انقلابی را باید در این فضا تحلیل کرد و دانست که این جذابیت، اثر ملموس و انکارناپذیری بر روی افرادی دارد که حوزۀ علمیه را انتخاب می‏کنند؛ زیرا با این نگاه، قدم گذاشتن در مسیر سلوک حوزوی، ره‏ سپردن در همان مسیری است که امام(ره) را ساخت و حضور در همان فضای علمی و معنوی است که ظرفیت دارد کسی مثل ایشان را بسازد. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span><b><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">4. ویژگی‏های شخصیتی مقام معظم رهبری، زبده‏ترین پرورش‌یافتۀ حوزه</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">به استناد مشاهدات شخصی و دو نظرسنجی انجام‌شده در حوزه، امروز مقام معظم رهبری در کنار امام خمینی، یکی از شخصیت‌های مهمی است که بیشترین تأثیر را روی طلاب جوان داشته و طلاب، صرف نظر از جایگاه و شخصیت رهبری، ایشان را به‏ دلیل آنکه نمونۀ اعلای یک عالم حوزوی است، الگوی خود می‏دانند؛ عالمی که سنت و مواریث علمی و معنوی حوزه را به خوبی احراز کرده است و در عین حال، یک مصلح و نظریه‏ پرداز دینی و اجتماعی نوگراست که خوب می‏داند چگونه باید به وظیفۀ هویتی روحانیت، یعنی اقامۀ دین، عمل کند.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">بی‏ تردید این ارزیابی از ایشان محدود به حوزویان نیست و در تمایل دانشجویان به حوزه، اثری محسوس دارد.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">&nbsp;5. بروز ظرفیت‏های حوزه و علوم حوزوی </span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">حوزة امروز، متناسب با شرایط و مسائل زمانه، جلوه‏ هایی از ظرفیت‌های علمی و اجتماعی خود را به نمایش گذاشته و توانسته است گوشه‏ هایی از توانمندی‏ خود را نشان دهد. این مسئله، بعضی از سوء تفاهم‌ ها نسبت به حوزه را برطرف کرده و یکی دیگر از موانع توجه تحصیل‏ کردگان و نخبگان جامعه به حوزه را از میان برداشته است.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span><b><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">6. پرورش نیروهای انقلاب اسلامی در حوزه</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی ایران می‏گذرد و اندیشۀ امام خمینی، فرصت‌یافته است تا نمونه‏ هایی از نیروهای مورد نیاز خود را تربیت کند. امتداد آرمان‌ها و اندیشه‌ های امام خمینی در حوزه نیز توانسته است نمونه‏ هایی از روحانیان انقلابی را پرورش دهد. امروز به برکت سال‌ها جهاد در عرصۀ دفاع، علم و فرهنگ، نیروهای زبده‏ ای در حوزه رشد کرده‏ اند که در حضور اجتماعی و تبلیغی خود در جوامع دانشگاهی، برای دانشجویان، مثال‌هایی عینی و انگیزه‏ بخش از حرکت در این مسیر هستند.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span><b><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">7. توزیع نامتقارن استعدادها</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">یکی دیگر از عواملی که در اقبال دانشجویان به حوزه بی‏ تأثیر نبوده، توزیع نامتقارن نخبگان و مستعدان جامعه میان حوزه و دانشگاه است. گروهی از دانشجویان، وقتی دلیل بسیاری از بارهای روی‌زمین‌ماندۀ حوزه را در کمبود نیروهای مستعد و توانمند یافتند، ترغیب شدند که وارد حوزه شوند و بخشی از این رسالت را بر دوش کشند. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span><b><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">8. نگرش‏های اصلاحی و دغدغۀ تحول حوزه</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">دلیل اقبال گروهی دیگر به حوزه را نیز می‏توان در رویکردهای انتقادی و اصلاحی آنها نسبت به حوزه جست. به هر تقدیر، امروز جامعۀ متدین و به ویژه دلسوزان نظام و انقلاب، انتقاداتی به حوزه دارند و کم‏ کاری‏ هایی را متوجه آن می‏دانند. بازتاب این احساسات در میان گروهی از جوانان انقلابی دانشجو این بوده است که خود، دست به کار شوند و دغدغه‏ های اصلاحی و تحولی خود را در متن حوزه ‏ها و در مقام عضوی از این نهاد، دنبال کنند.</span></p> text/html 2011-12-02T16:37:42+01:00 khate-momtad.mihanblog.com علی اصغر سهرابی بابا http://khate-momtad.mihanblog.com/post/26 <font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; ">مرد، همیشه در روضه ی حضرت علی اصغر، زیر لب زمزمه می کرد: «امان از دل رباب»</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; ">*</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; ">مرد، حالا چند ماهی است که بابا شده است. امسال شب هفتم محرم، فریاد می کشید «امان از دل حسین» </span></font> text/html 2011-11-26T12:34:16+01:00 khate-momtad.mihanblog.com علی اصغر سهرابی زندگی نامه http://khate-momtad.mihanblog.com/post/25 <font size="3">هیات بچه های محل؛ دوران کودکی؛ زیر چادرهای مشکی و گل گلی که به تیر برق می بستیم<br>هیات بچه های محل؛ دوران نوجوانی؛ زیر داربست و برزنت<br>هیات بچه های مسجد؛ دوران نوجوانی و جوانی؛ مسجد حضرت رسول اکرم (ص)<br>هیات بچه های دانشگاه؛ دوران جوانی؛ مسجد حضرت فاطمه (ع)؛ دانشگاه صنتعتی اصفهان<br><br>و امروز<br>هیات طلبه ها؛ دوران میان سالی با همسر و دو تا بچه؛ قم؛ هیات امام حسن مجتبی (ع)<br><br>*<br>داریم با حسین حسین پیر می شویم ...</font><br> text/html 2011-10-09T20:05:06+01:00 khate-momtad.mihanblog.com علی اصغر سهرابی حق http://khate-momtad.mihanblog.com/post/24 <font size="3">مرد، سالها این در و آن در زده بود و تازه شده بود هفتاد درصد؛<br>اما فکر می کرد تمام حقش را نداده اند<br>دنبال حقش بود<br>*<br>خودش را به بیت رهبری رسانده بود<br>به دیدار جانبازان قطع نخاعی با رهبر<br></font><font size="3">دنبال حقش بود</font><br><font size="3">از آقا، سی درصد باقی را می خواست<br><br></font> text/html 2011-08-06T10:59:26+01:00 khate-momtad.mihanblog.com علی اصغر سهرابی خرمای ارباب http://khate-momtad.mihanblog.com/post/23 <font size="3">ارباب، دهان رعیت را پر از آب می کند و می فرستد بالای درخت برای چیدن خرما.<br>وقتی رعیت از درخت پایین می آید، باید همچنان آب را دهان داشته باشد.<br><br>رعیت، حق خوردن حتی دانه ای از خرماهای ارباب را ندارد.</font><br> text/html 2011-07-28T02:58:05+01:00 khate-momtad.mihanblog.com علی اصغر سهرابی سوء تغذیه http://khate-momtad.mihanblog.com/post/22 <font size="3">کودک بلوچ، با همه ی محرومیت هایی که در تقدیر دارد، خوش روزی است؛<br>کودک بلوچ، از سازمان جهانی یونیسف، مستمری می گیرد؛<br>البته اگر سوء تغذیه داشته باشد.<br>کودک بلوچ را هر چهارماه یکبار به خانه ی بهداشت می برند تا گواهی سوء تغذیه اش تمدید شود.<br>این داستان تا شش سالگی ادامه دارد.<br>کودک بلوچ، خوش روزی است و از وقتی متولد می شود، روزی خانواده را هم با خود می آورد.<br>کودک بلوچ برای اینکه روزی خانواده اش قطع نشود، محکوم است به سوء تغذیه.</font><br> text/html 2011-06-04T08:56:35+01:00 khate-momtad.mihanblog.com علی اصغر سهرابی ما و دغدغه­ های آقا http://khate-momtad.mihanblog.com/post/21 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5Callah%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CUsers%5Callah%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CUsers%5Callah%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--> <m:smallfrac m:val="off"> <m:dispdef> <m:lmargin m:val="0"> <m:rmargin m:val="0"> <m:defjc m:val="centerGroup"> <m:wrapindent m:val="1440"> <m:intlim m:val="subSup"> <m:narylim m:val="undOvr"> </m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"B Nazanin"; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} @font-face {font-family:"B Titr"; panose-1:0 0 7 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:2138447683; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-585452020 -1466404932 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l0:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:54.0pt; text-indent:-18.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin: 0cm 6.24pt 10pt 0cm; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Titr&quot;;" lang="FA"><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">این متن را برای دوهفته نامه طلبگی <span style="font-weight: bold;">«عهد»</span> نوشته ام؛ البته قدری شتاب زده و ناقص است. امیدوارم در فرصت های دیگر، کمی بیشتر تفصیل یابد.</span></font><br></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Titr&quot;;" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 6.24pt 10pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">روش جالبی داریم ما آدمهای اهل علم؛ حوزوی و دانشگاهی هم ندارد. هر مفهومی که جلوی ­مان بگذارند، می­توانیم درباره ­اش حرف بزنیم؛ اگرچه در حیطه مطالعات و تخصصمان نباشد. روش­مان هم از این قرار است که ابتدا مفهوم مورد نظر را به اجزاء مفهومی آن تجزیه کرده و سپس به تحلیل لغوی هریک از اجزاء می­پردازیم و آنگاه مفردات را ترکیب کرده و با عطف بر توضیحات مرحله قبل، معنای اولیه را تبیین می­کنیم. </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 6.24pt 10pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">و به همین راحتی، کلان­ترین و پیچیده ­ترین مفاهیم، معنایی واضح و روشن می­یابند! و این معنای روشن، همان بلایی است که سر مفاهیمی چون مهندسی فرهنگی، نهضت آزاداندیشی و تولید علم، مدیریت تحول، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف و... درآورده ­ایم و آنها را از حیّز انتفاع و هرگونه خاصیت و کارکردی ساقط نموده ­ایم.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 6.24pt 10pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">این بلیه، مطابق روال سنواتی، بر سر مسئله «جهاد اقتصادی» نیز فرود آمده و ما اهل ولایت و دیانت، به حکم وظیفه، مشغول تجزیه شعار فوق ­الذکر به جهاد و اقتصاد، و تبیین معنای لغوی و اصطلاحی جهاد و ترکیب آن با اقتصاد می­باشیم. تبیین عالمانه ­ای! که با تقریب بسیار خوبی، به هیچ دردی نمی­ خورد؛ هیچ مشکلی را حل نمی­ کند؛ و هیچ حرکتی نمی­ زاید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 6.24pt 10pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">اما چه باید کرد؟ چگونه می­توان این شعارها را به گفتمان عمومی جامعه تبدیل کرد؛ به نحوی که همگان، بدانها به عنوان تکالیف شرعی اجتماعی که از جانب مقام منیع ولایت جامعه اسلامی صادر شده بنگرند؟ چگونه این گفتمانها می­توانند حرکت ­آفرین و جریان­ ساز باشند؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 6.24pt 10pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">به نظر می­رسد حرکت به سوی عملیاتی شدن این گفتمانها، زیرساختهایی نیاز دارد که بدون آنها، جز شعارزدگی و کلیشه­ سازی، حاصلی نخواهیم داشت. در این مجال اندک، چند راهکار برای این مهم، تقدیم می­گردد. راهکارهایی که حوزه، نقش محوری در تحقق آنها دارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 6.24pt 10pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 24.24pt 10pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span style="">1.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">ترویج نگرش تمدنی</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 6.24pt 10pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">دغدغه کلان مقام معظم رهبری و به تعبیر ایشان، «خط کلّی نظام اسلامی»، رسیدن به تمدن اسلامی است. اما این رویکرد تمدنی، چقدر در متن زندگی مردم ما حضور دارد؟ آیا عموم ملت ایران، خود را جزئی از یک حرکت تمدن ­ساز می­دانند؟ آیا لوازم چنین حرکتی را می­ شناسند؟ آیا قادرند از مسائل پیش ­روی خود، قرائت تمدنی داشته باشند؟ اصلا آیا نخبگان ما این­ چنین هستند که از مردم چنین انتظاری داشته باشیم؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 6.24pt 10pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">به نظر می­رسد تا نگرش تمدنی پیدا نکنیم، با رهبر خود هم ­افق نخواهیم شد و دغدغه ­های ایشان را نخواهیم فهمید و قادر به انجام تکالیف کلان تاریخی و اجتماعی خود نخواهیم گشت. اساساً شعارها و کلیدواژه­ های مد نظر ایشان، قطعاتی از یک پازل تمدنی هستند و در چنین پارادایمی تعریف می­شوند. اینکه ماحصل پیام رسانه ملی در سال گذشته این می­شود که «اگر همت و کار خود را مضاعف کنیم، به رفاه بیشتری دست پیدا می­کنیم»، حاصل فقدان همین نگرش تمدنی است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 24.24pt 10pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 24.24pt 10pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span style="">2.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">تقویت هویت تاریخی ملت ایران</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 6.24pt 10pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">همه ما می­دانیم روایات بسیاری مبنی بر نقش ویژه ایرانیان در دوران منتهی به ظهور حضرت صاحب (عج) رسیده است. ملت ایران، باید امت نمونه و الگو و شاهد برای دیگران باشد و این، وظیفه تاریخی او و بخشی از مسیر بشریت به سوی دوران ظهور است. اما به این مسئله هویتی، آن­ چنان که باید، توجه نشده و بر اساس آن، فرهنگ­سازی در لایه فرهنگ عمومی اتفاق نیافتاده است. دغدغه­ های مقام معظم رهبری نیز در این چارچوب معنا و کارکرد خود را می­ یابند. ایشان در تاریخ 15 اردیبهشت 89 در دیدار با معلمان، فرمودند: «ملت ایران باید به مرحله ­ای از پیشرفت و تعالی برسد که از لحاظ فکری، علمی و زمینه­ های اجتماعی و سیاسی، به مرجعی متقن برای ملت­ها و متفکران دنیای اسلام تبدیل شود و این، مسئولیت تاریخی ملت ایران است»<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 24.24pt 10pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 24.24pt 10pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span style="">3.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">بسط جنبه ­های عملی نظریه ولایت فقیه</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 6.24pt 10pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">ما بر اساس مبنای حضرت امام، ولایت فقیه را امری بدیهی می­دانیم ولی همواره حجم غالب تحقیقات و تبلیغات­مان متمرکز بر اثبات نظریه ولایت فقیه بوده است. این رویکرد، فرصت پرداختن به جنبه­ های عملی و جامعه­ ساز این نظریه را از ما گرفته و ابعاد ناشناخته و سؤالات بی­ پاسخ بسیاری را بر جای گذاشته است. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 6.24pt 10pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">به عنوان مثال، آیا تلاش برای تحقق شعارهای راهبردی سالانه رهبری، وجوب شرعی دارد؟ آیا ولی فقیه می­تواند حکم به چنین تکالیفی کند؟ ماهیت تکلیف اجتماعی چیست و نحوه وجوب آن (عموم استغراقی یا مجموعی) چگونه است؟ و...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 24.24pt 10pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 24.24pt 10pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span style="">4.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">تولید ادبیات پشتیبان این گفتمانها و بازخوانی آنها بر اساس جهت­­ گیری ­های کلان نهضت اسلامی:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 6.24pt 10pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">بی­ شک، یکی از ارکان جریان ­سازی اجتماعی، تولید ادبیات پشتییبان برای آن است. ادبیاتی که بتواند پیامهای نگرشی، انگیزشی و رفتاری مورد نیاز برای ایجاد و استمرار حرکت اجتماعی را به عموم مردم منتقل کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin: 0cm 6.24pt 10pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">یکی از عوامل مؤثر در عدم فراگیری دغدغه ­های رهبری و عدم ایجاد حرکتهای مؤثر اجتماعی، فقدان چنین ادبیاتی است. ادبیاتی که بتواند مفاهیم دینی را سر صحنه عمل اجتماعی مردم بیاورد و اراده و رفتار آنان را در جهت رسالت تاریخی­ شان جهت دهد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p> </m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac> text/html 2011-04-08T20:02:41+01:00 khate-momtad.mihanblog.com علی اصغر سهرابی شهید صدر؛ شهید راه امام خمینی (ره) http://khate-momtad.mihanblog.com/post/20 <div style="text-align: justify;"><div style="margin-right: 40px; direction: rtl; text-align: justify;"><font size="2">امروز جمعه 19 فروردین، سالروز شهادت علامه مجاهد، شهید سید محمدباقر صدر بود. این مطلب که قبلا برای فصلنامه خشت اول نوشته ام را تقدیم می کنم. <br></font><font size="2">بگذارید حرف آخر را اول بزنم؛ پس از 9 ماه محاصرة خانه، ایشان را دستگیر كرده و به بغداد بردند. آنجا از او خواستند تا چند كلمه ‌ای بر ضدّ انقلاب اسلامی ایران و امام‌ خمینی (ره) بنویسد تا از مرگ حتمی نجات ‌یابد. امّا ایشان این تقاضا را ردّ كرد و پس از تحمّل سه روز شكنجة وحشیانه، در 19 فروردین ‌ماه 1359 هـ .ش به همراه خواهر عالمه‌ اش بنت ‌الهُدی صدر، به شهادت رسید. </font><br></div><br><font size="3">&nbsp; &nbsp;</font><font size="3">&nbsp; </font></div> text/html 2011-02-25T20:05:04+01:00 khate-momtad.mihanblog.com علی اصغر سهرابی نهضت آزاداندیشی http://khate-momtad.mihanblog.com/post/18 <font size="3">هر روز هزاران جلسه مباحثه درسی در حوزه‌ها تشكیل می‌شود و طلّاب نظرات یكدیگر را نقد می‌كنند.<br>همه روزه، در كلاسها، طلّاب بر مطالب استاد خود، اشكال وارد می‌كنند.<br>همواره نظرات علمای سلف، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و بر كتابهای ایشان، حاشیه نوشته می‌شود.<br>در طول تاریخ، علما و زعمای شیعه، در كنار هم، از حریم دین و مذهب دفاع‌كرده‌اند؛ حتّی اگر در ساحت اندیشه، با هم اختلاف نظرهای بنیادین داشته‌اند.<br>... <br>با همه اینها، چرا باید یكی از نیازهای اساسی حوزه، نهضت آزاداندیشی باشد؟</font>